Terenska oprema – AGILION

Terenska oprema za veleprodaju značajno povećava produktivnost i kvalitet rada samih prodavaca. Korišćenjem savremenih komunikacionih puteva sve informacije prikupljene i generisane na terenu mogu biti, takoreći, trenutno na raspolaganju samoj organizaciji za sve dalje analize i donošenje pravih poslovnih odluka u pravo vreme. Pored toga, pošto se svi podaci unose direktno u mobilni računar, izbegnute su greške i troškovi kod naknadnog unosa sa papirnih obrazaca.

U svom nastupu, na sve dinamičnijem tržištu, veleprodajne organizacije moraju stalno da poboljšavaju svoju efikasnost i konkurentnost na sledeći način:

  • Sprovođenjem takve strategije i taktike da postignu i održe vodeće mesto na tržištu u pogledu opsluživanja kupca, kvaliteta i cene proizvoda smanjivanjem vremena dostave robe kupcu primenom inovativnih tehnologija distribucije
  • Prikupljanjem relevantnih marketinških i prodajnih podataka sa terena, koje će koristiti u realnom vremenu za kreiranje efikasne poslovne politike.
Terenska oprema - Aggilion
Terenska oprema mobilni racunar
Terenska oprema mobilni računar na terenu

Tehnologija rešenja

 

Vozač dostavnog vozila je opremljen mobilnim računarom, štampačem računa/otpremnica i GSM/3G modemom – ukoliko je potrebna komunikacija sa matičnom organizacijom sa terena u toku radnog dana.

AGILION softver vodi vozača po ruti predvidjenoj za taj dan sa planiranim posetama klijentima. Iz svoje baze podataka daje vozaču pregledne informacije o robi i kupcu sa bilansom i istorijom porudžbina, trenutnom stanju zaliha u vozilu (rezervisane i slobodne zalihe) kao i promotivnim aktivnostima koje su u toku. Po isporuci i eventualnom povraćaju robe sistem generiše odgovarajući dokument, ažurira stanje zaliha u vozilu pa zatim omogućuje prijem sledeće porudžbine kao i prikupljanje marketinških podataka. Sve informacije o kupcu, robi i promocijama nalaze se na dlanu komercijaliste.

Putem mobilnog štampača kupcu se izdaje potvrda porudžbine. Na raspolaganju je i modem za komunikaciju sa matičnom organizacijom za ad hoc provere i rezervaciju robe za isporuku, slanje porudžbina u toku radnog dana na dalju obradu radi kraćeg roka isporuke, završetak tekućeg i početak narednog radnog dana sa prenosom svih relevantnih informacija, te prema tome bez potrebe za posetom matičnoj organizaciji. AGILION sistem radi na platformi PocketPC sa bazom podataka SQL Server CE. Robusni ručni računari su renomirane američke firme Honeywell ( Intermec CN serija – CN51, CN70 , Honeywell Dolphin 7800 i 70e ). Takođe i moblini štampači serija PR, PB ( termalni ) i 6822 ( dot matrix, A4 formata ).

Prednost primene

Terenska oprema za veleprodaju tipa sistema AGILION pored povećane efikasnosti i fleksibilnosti na terenu, te prema tome i bolje usluge kupcu koja se ogleda u fleksibilnosti kod isporuke robe, smanjenim rokovima isporuke kao i manjem broju grešaka, poboljšava poslovanje veleprodajne organizacije zbog:

  • Uštede u poslovanju – manje papirnih obrazaca, nema naknadnog unosa podataka, smanjeni poštanski troškovi
  • Smanjenog broja grešaka koje su posledica slabo čitljivih dokumenata kao i grešaka nastalih kod ponovnog unosa podataka
  • Veće ažurnosti u poslovanju veleprodajne organizacije jer su sve transakcije nastale na terenu, takoreći, trenutno na raspolaganju      matičnoj organizaciji
  • Boljeg upravljanja firmom jer su rukovodstvu organizacije na raspolaganju ažurni i tačni podaci prikupljeni na terenu

Referentna instalacija:

DIN – Philip Morris ( Niš )